فوریت های پزشکی

دفتر یادداشت

مسمومیت ها

 

 

مقدمه

سم شناسي ، مطالعه توكسين ها وضدسم ها واثرات آنها روي موجودات زنده است.

موارد اورژا نسي مسموميت  ناشي ازخوردن ، استنشاق ، جذب ازسطح بدن يا تزريق مواد توكسيك ا ست ،كه بعدا عوارض نامطلوب آنها روي بافتها ومكانيسم هاي متابوليك اعمال مي شود.

اپيدميولوژي

nآمارمسموميت درطول ساليان گذشته درحال افزايش مي باشد

nحدودا 10% بيماران بخش اورژا نس و همچنين  بيماران EMS   را مسموميت تشكيل مي دهد.

n70% ازمسموميت هاي اتفاقي دركودكان زير 4سال اتفاق مي افتد.

n80% از همه اقدام به خودكشي ها بامصرف بيش ازحد يك دارو صورت مي گيرد

nاغلب مسموميت ها و مصرف بيش ازحد دربالغين عمدي است

راه هاي مختلف قرارگرفتن بدن درمعرض موادتوكسيك

nسم ها براي ايجاد اثرات مخرب ، بايد به بدن وارد شوند. 
راه هاي قرارگرفتن درمعرض موادتوكسيك عبارتنداز: خوردن ، استنشاق ، جذب سطحي ، تزريق

nبه ياد داشتن اين موضوع اهميت دارد كه مواد سمي هم اثرات فوري وهم اثرات تاخيري دارند

خوردن

nخوردن(ingestion ) شايعترين طريقه ورود مواد توكسيك به بدن است.

nسم هاي خورده شده شايع عبارتند از:

1. مواد ساخته شده از نفت      2. موادپاك كننده 

3. موادآرايشي    4. داروها     5. گياهان      6. غذاها

nاثرات فوري خوردن مواد سوزاننده ازقبيل اسيدها يا قلياها ي قوي شامل سوختگي لب ها ، زبان ، گلو و مري مي باشد.

n اثرات تاخيري ناشي از جذب سم ازدستگاه گوارش است . بعضي از سم ها شايد تا چند ساعت در معده باقي بمانند.

استنشاق

nاستنشاقinhalation)) يك ماده ا ستنشاقي باعث جذب سريع آن ازطريق غشاي مويرگ هاي احاطه كننده آلوئول هاي ريه مي شود.

nتوكسين هاي ا ستنشاق شده مي توانند مجراي تنفسي راتحريك كنند، كه باعث ادم گسترده وتخريب بافتي شوند.

nمواد استنشاقي مي توانندبه صورت گاز، بخار ،دود ويا آئروسل باشند.

nشايعترين مواد سمي استنشاقي عبارتند از:

n*گازهاي سمي     *منوكسيدكربن   *دي اكسيدكربن  *آمونياك    *كلر  *فرئون    *بخارها ،دودها   *تتراكلريدكربن  *گازاشك آور *گازخردل

جذب سطحي

nورود ماده سمي ازطريق پوست ياغشا هاي مخاطي است. شايع ترين مواد گياهان سمي ازقبيل پيچك سمي ،بلوط سمي مي باشد.

nامكان داردبسياري ازمواد سمي ازطريق پوست جذب شوند.ارگانوفسفات هاكه بعنوان آفت كش استفاده مي شوند براحتي ازطريق تماس پوستي جذب مي شوند.

تزريق

nتزريق يك ماده سمي به زيرپوست،درون عضله يا درون رگ باعث هردو اثرات فوري وتاخيري مي شود.

nبه غير ازتزريق عمدي ، اغلب مسموميت هاي ناشي ازتزريق ،ناشي ازگازگرفتگي وگزيدگي توسط حيوانات وحشرات هستند. مثل مورچه هاي آتشين وزنبورها ،كنه ها ، عنكبوتها ،عقرب ها ، مارها وجانوران آبزي

اصول كلي ارزيابي ودرمان مسموميت ها

nارزيابي صحنه:                                                        

n   ارزيابي را با ارزيابي صحنه شروع كنيد. مراقب هرگونه خطر احتمالي براي خود باشيد. درمسموميت ها خطرات ويژه را به ياد داشته باشيد. دربيماراني كه خودكشي كرده اند، احتمال بروزخشونت ازطرف آنها وجود دارد. دنبال نشانه هاي مصرف بيش ازحد، مثل ورق هاي خالي قرص وسرنگ باشيد. اورژانس هاي مربوط به مواد خطرناك وريخته شدن مواد شيميايي مي تواند به سرعت همه افراد را دچارعجز كند    باتيم امدادآموزش ديده وسايرامدادگران درصورت نياز تماس بگيريد

nارزيابي اوليه:                                                         

n  بعداز ارزيابي صحنه ،ارزيابي اوليه را انجام دهيد. سريعا وضعيت هوشياري را ارزيابي كنيد.ارزيابي ABCدر مسموميت ها حياتي است ، زيرااختلال در راه هوايي و نارسايي تنفسي ازعوارض شايع مسموميت ها هستند. اين موضوع مي تواند ناشي از آسيب ريوي ، ترشحات زياد يا كاهش فعاليت تنفسي  ثانويه به تغييروضعيت هوشياري باشد.               

n بعداز ارزيابي ABC بيمار ، انتقال او را در اولويت قرار دهيد.

nشرح حال ، معاينه جسماني وارزيابي مداوم:            

   براي بيماران هوشيار باشرح حال شروع كنيد.دانستن اينكه درمعرض چه نوع ماده سمي قرارگرفته، زمان وقوع كي بوده است ، مهم مي باشد.زيراعوارض سم باگذشت زمان ايجاد ميشود.     سپس معاينه جسماني لازم باگرفتن علايم حياتي انجام دهيد.  دربيماران غيرهوشيار  معاينه جسماني سريع را ازسرتاپا انجام دهيد.سپس اقدام به گرفتن شرح حال ازبستگان يا ساير اطرافيان كنيد.  هرگز اقدامات حمايتي يا انتقال فوري بيمار را به بيمارستان بخاطرتماس با مركز ارتباطات به تاخير نياندازيد.          بدنبال دانستن اين موضوع باشيد كه بيمار درمعرض چه ماده سمي قرارگرفته است، وچه موقع دچارمسموميت شده

 

nوضعيت بيماران دچارمسموميت مي تواند به طور ناگهاني وسريع بدتر شود، بايستي ارزيابي مداوم براي اين بيماران صورت گيرد  
 براي بيماران پايدار هر15 دقيقه يكبار وبراي بيماران بدحال هر5دقيقه يكبار

درمان

nپاك كردن آلودگي                                    

    بعداز كنترل راه هوايي ، كمك به تنفس ومايعات وريدي  اقدام به پاك كردن آلودگي decontamination كنيد. پاك كردن آلودگي جهت به حداقل رسانيدن مسموميت با كاهش حجم توكسين جذب شده بدرون بدن است .          

اصول پاك كردن آلودگي عبارتند از:                                    

      1. كاهش ورود                   2. كاهش جذب                                 3. افزايش دفع

nكاهش ورود بيشتر توكسين به بدن:                                

  -دوركردن فرد ازمحيطي كه آلوده است                           

  -خارج كردن نيش وكيسه زهر ازروي بدن فرد گزيده شده  

    - درفرد دچارمسموميت با ارگانوفسفره بايستي لباس هاي بيمار درآورده شود وپوست با آب وصابون شسته شود

nكاهش جذب توكسين:                               

  معمولا درمورد توكسين هاي خورده شده بكار مي رود. قبلا ازشربت ايپكا استفاده مي شد .بدليل اينكه استفراغ ايجاد شده فقط باعث كاهش جذب 30 درصدي شده و70% باقيمانده توكسين جذب مي شود ،همچنين استفراغ استفاده از شاركول فعال وساير آنتي دوت ها ي خوراكي رامحدود ميكند .لذا استفاده از آن ديگر توصيه نمي گردد.      

شستشوي معده gastric lavage : مطالعات نشان مي دهد كه شستشوي معده تقريبا هيچ سمي را از بدن خارج نمي كند ، مگر اين كه كمتر از يك ساعت ازورود آن به معده گذشته باشد.                                                              درموا قعي خوردن مواد سمي كه به شاركول متصل نمي گردد وآنتي دوتي براي آن وجود ندا رد مي شود از شستشوي معده استفاده كرد. موثرترين روشي كه بطور گسترده براي كاهش جذب  توكسين ها استفاده مي شود ، شاركول فعال است. با جذب مولكول هاي توكسين  ازجذب آنها به گردش خون جلوگيري مي كند.

nافزايش دفع:  مسهل هايي ازقبيل سوربيتول ، حركت لوله گوارش را بيشتر مي كنند، بنابراين مدت زمان باقي ماندن توكسين ها درلوله گوارش راكوتاه مي كنند.  ( مسهل ها نبايد دركودكان استفاده گردد) شستشوي كامل روده  روش ديگري براي افزايش دفع ماده سمي است

آنتي دوت ها

nآنتي دوت ماده اي است كه يك توكسين ويژه راخنثي مي كند يا با اثرات آن دربدن مقابله مي كند.

nاستامينوفن                      ان- استيل سيستئين   
اتروپين                               فيزوستيگمين 
 بنزوديازپين ها                    فلومازنيل
منوكسيدكربن                     اكسيژن
سيانيد                               آميل نيتريت  ونيتريت سديم
آهن                                  دفروكسامين 
جيوه،آرسنيك                     BAL 
متانول                              اتانول
اپيات ها                           نالوكسان
ارگانوفسفره                      آتروپين وپيراليدوكسيم

توكسين هاي خورده شده

nمسموميت ناشي ازخوردن موادسمي ، شايع ترين راه مسموميت است، كه درمراقبت هاي پيش بيمارستاني با آن برخورد مي شود.

nارزيابي :                                                                  

   مدت زماني طول مي كشد تا ماده سمي خورده شده از دستگاه گوارش وارد گردش خون شود ، پس نيازبه دانستن نوع ماده وچه هنگامي خورده شده را داريد

nشرح حال : شرح حال را با سعي درپي بردن به نوع ماده سمي خورده شده ، مقدارماده سمي ، مدت زمان گذشته ازخوردن آن ومصرف الكل شروع كنيد.                           

سوالات زير براي شرح حال به شما كمك مي كند.
 چه چيزي خورديد؟
 چه موقع ماده را خورديد؟
 مقدارماده خورده شده چه ميزان است؟ 
آيا الكل نوشيديد؟
آيا اقدام به درمان خودتان كرديد؟   مثل القاي استفراغ                                   

nمعاينه جسماني:   

پوست: سيانوز  ،رنگ پريدگي، ازدست دادن آب بدن، جاي سرسوزن
برافروختگي پوست ممكن است نشان دهنده مسموميت با آنتي كلينرژيك باشد
چشم ها : تنگي وگشادي مردمك ها ، تاري ديد
دهان: نشانه هاي خوردن مواد سوزاننده ، ميزان ترشح بزاق ، بوي تنفس  ، مواد استفراغي
قفسه سينه : صداهاي تنفسي ، اتلكتازي يا ترشحات زيادريوي 
گردش خون: معاينه قلب  ، فشارخون
شكم : درد شكم ممكن است ناشي ازمسموميت متانول ، ساليسيلات ها، مواد سوزاننده يا بوتوليسم باشد

درمان

nپيشگيري از آسپيره كردن   
آسپيره كردن عارضه شايعي درمسموميت ها است ، كه ناشي ازتغييرسطح هوشياري وكاهش عق زدن است. 
حفظ راه هوايي ، تنفس وگردش خون بالاترين اولويت رادر درمان بيمار دچار مسموميت دارد.

nتجويز مايعات وداروها                                           

گرفتن رگ واستفاده ازمحلول رينگرلاكتات يانرمال سالين با سرعتي درحد باز نگه داشتن رگ

nكنترل مكرر علايم حياتي

nدربسياري ازموارد وضعيت كوما   ازرژيم درماني كه شامل دكستروز 50% ، نالوكسان وتيامين استفاده مي گردد. كه نبايد اين گونه درمان شود بلكه بايد با اطلاعات عيني بدست آمده درصحنه جهت گيري كرد 

n اگر تعيين  گلوكز خون امكان پذير نيست تا تعيين هيپوگليسمي از تجويز دكستروز50% دست نگه داريد . درصورت انديكاسيون 25تا50 گرم دكستروز50% وريدي استفاده كنيد.
اگربه مصرف بيش ازحد ناركوتيك مشكوك هستيد( افت تنفسي ،مردمك( pin point)تا2ميلي گرم نالوكسان وريدي تجويز كنيد.                    

nبعد ازاقدامات حمايتي ، مراحل پاك كردن آلودگي را انجام دهيد. 
ازآنتي دوت ها استفاده كنيد 
عدم القاي  استفراغ

توكسين هاي استنشاق شده

nاشتنشاق در آتش سوزي ها  درمنزل يا حوادث صنعتي رخ مي دهد.        

n موادسمي كه بطور متداول موردسوءمصرف توسط استنشاق قرار مي گيرند رنگ ، فرئون ،چسب ، آميل نيتريت، بوتيل نيتريت و نيتروز اكسيد هستند.

nارزيابي                                                                              

   استنشاق موادسمي اغلب باعث علايم ونشانه هاي مربوط به دستگاه تنفسي مي شود. 
به وجود رنگ روي لب ها توجه كنيد
بوكشيدن رنگ ياهيدروكربن ها تبديل به يك مشكل دربسياري از كشورها شده است

nاين مواد مي تواند منجر به آسيب مغزي شديد وغير قابل بازگشت شود. 
نشانه ها وعلايم استنشاق آئروسل عبارتند از: 
دستگاه عصبي مركزي: سرگيجه ، سردرد ، گيجي ، تشنج ، توهم ، كوما
دستگاه تنفس: تاكي پنه ، سرفه ،گرفتگي صدا، استريدور، تنگي نفس ،ويز، درد يا احساس فشار درقفسه سينه، رال يا رونكاي 
قلب: ريتم غيرطبيعي قلب

درمان

nاولويت اول هرچه سريعتر بيمار ازمنبع آلودگي دور

كنيد و احتياطات ضروري زير رادرنظربگيريد:

-لباس حفاظت شخصي بپوشيد

-ازوسايل محافظت تنفسي مناسب استفاده كنيد

-لباس هاي آلوده بيمار را در بياوريد

اقدامات حمايتي راشروع كنيد

با پزشك واحد ارتباطات تماس بگيريد

توكسين هاي جذب شده ازسطح بدن

nبسياري ازتوكسين ها مانند ارگانوفسفات ها ،سيانيد و.... مي توانند ازپوست وغشاهاي مخاطي جذب بدن شوند

nارزيابي ودرمان:
هرگاه مشكوك به جذب سطحي يك توكسين هستيد ، بصورت بي خطر بيمار را ازمحيط سمي بيرون ببريد- لباس هاي آلوده بيمارخارج كنيد – ارزيابي اوليه ،شرح حال و معاينه جسماني را انجام دهيد – اقدامات حمايتي راشروع كنيد – باپزشك ارتباطات تماس بگيريد

توكسين هاي ويژه

nسيانيد:

اين ماده دربسياري ازموادشيميايي واقلام نگه داري شده درمنزل يافت مي شود ،كه مي تواند خورده شده ياجذب شود.(مانند حشره كش ها، جلادهنده نقره، هسته ميوه ها ي زردآلو- گيلاس- گلابي و...)سيانيد مي تواند استنشاق شود.
سيانيد ازفراورده هاي حاوي نيتروژن آزاد مي شود.
يك اتاق پر ازپلاستيك،ابريشم ، يافرش هاي با الياف مصنوعي درحال سوختن مي تواند پرازدود سيانيد باشد
nبدون درنظرگرفتن راه ورود سيانيد به بدن، سيانيد سمي است كه بسيار سريع عمل مي كند. بعدازورود به بدن همانند يك عامل آسيفكسي سلولي عمل مي كند.

nنشانه ها وعلايم                                                                               

n  - احساس سوزش دردهان وگلو
- سردرد ،گيجي ،رفتارتهاجمي 
- درابتدا افزايش فشارخون وتاكيكاردي كه بعد تبديل به كاهش فشارخون و اختلال ريتم قلبي مي شود 
- تشنج وكوما 
- ادم ريوي

nدرمان: بيماررا به گونه اي ازمحل آلوده خارج كنيد كه براي خودتان بي خطر باشد←اقدامات حمايتي راشروع كنيد←از آنتي دوت سيانيد استفاده كنيد( آمپول آميل نيتريت ومحلول تيوسولفات سديم)
آميل نيتريت هموگلوبين را به مت هموگلوبين تبديل ميكند.سيانيد به مت هموگلوبين متصل مي شود وتيوسولفات به سيانيد متصل شده تا تيوسيانات ايجاد شودكه ماده غيرسمي است وبه سرعت ازكليه دفع مي شود

nمنوكسيد كربن: 
منوكسيدكربن گاز بدون بووطعم كه غالبا محصول فرعي سوختن ناقص است. 200برابر بيشتر ازاكسيژن تمايل به اتصال باهموگلوبين خون دارد، وپس ازاتصال دربرابر جداشدن از آن مقاوم مي شودوباعث هيپوكسي مي شود.

nنشانه ها وعلايم                                                        
 سردرد،تهوع واستفراغ،گيجي وتغييروضعيت هوشياري ،افزايش ضربان قلب

nدرمان:بيمار را ازمحيط آلوده خارج كنيد، تهويه فوري محل را شروع كنيد ، اقدامات حمايتي راشروع كنيد ، اكسيژن غليظ باجريان زياد باماسك يكطرفه

داروهاي قلبي

nبسياري ازدسته هاي داروهاي قلبي ،عملكرد قلبي را باكاهش ضربان قلب ،سركوب حالت خودكار ،كاهش مقاومت عروقي تنظيم مي كنند. مصرف بيش ازحداين داروها باعث مسموميت با آنها شود.

nنشانه ها وعلايم:
تهوع واستفراغ - سردرد،سرگيجه ، گيجي – هيپوتانسيون – اريتمي –مسدود شدن هدايت قلبي- ادم ريوي

nدرمان:
ارزيابي سريع ، اقدامات حمايتي وانتقال سريع

موادسوزاننده

nموادسوزاننده ،اسيده وقليا ها هستند كه هم درمنزل وهم دركارگاه هاي صنعتي يافت مي شوند. مواد سوزاننده قوي مي توانند درمحل تماس ايجاد سوختگي هاي شديد كنند ، ودرصورت خوردن باعث تخريب بافتي درلب ها ، دهان ، مري ومعده گردند.

nاسيدهاي قوي با PHكمتر از2 دربازكننده هاي فاضلاب ، شوينده هاي حمام وتوالت يافت مي شوند. تماس با اسيدهاي قوي باعث درد فوري وشديد مي گردد ، كه به علت نكروز بافتي درمحل مي باشد.

nخوردن اسيدها  باعث سوختگي موضعي در دهان وگلو مي شود ، بدليل عبور سريع درمري ،معمولا مري آسيب كمتري مي بيند، واحتمال بيشتري دارد كه معده آسيب ببيند. خونريزي فوري يا تاخيري مي تواند رخ دهد (ممكن است ناشي ازسوراخ شدن باشد) دردشديد ناشي از سوختگي و اسپاسم ناشي از تحريك است.

n    جذب اسيد به خون سريع بوده وباعث اسيدمي مي گردد.

nموادقليايي قوي PH بالاتر از 12 دارند.   اين مواد مي توانند با ايجاد نكروز مايع به بافت آسيب برسانند. درد معمولا دير شروع مي شود واين باعث مي شود كه بافت مدت زمان بيشتري درمعرض ماده قليا باشد.

nعلايم ونشانه ها :                                                      

سوختگي هاي صورت    درد لبها ، زبان ، گلو    - آب ريزش از دهان ، اشكال دربلع  -  گرفتگي صدا، استريدور يا تنگي نفس  - شوك ناشي ازخونريزي

nدرمان :
احتياطات لازم براي پيشگيري از آسيب امدادگران  - شاركول فعال دراين مورد بي تاثير است - ارزيابي و ا نتقال سريع 

هيدروكربن ها

nتركيبات عالي هستند كه بيشتر ازكربن وهيدروژن تشكيل شده اند.( نفت سفيد، تربانتين ،روغن هاي معدني، كلروفرم ، تولوئن وبنزن) اين موادشيميايي درفراورده هاي متداول خانگي  مانند گازفندك، رنگ ،چسب ،حلال ها و... يافت مي شوند.  
مسموميت ازهرطريقي مثل خوردن ،استنشاق ،جذب سطحي رخ مي دهد.

nعلايم ونشانه ها:  سوختگي هاي ناشي ازتماس موضعي – ويز، تنگي نفس، هيپوكسي، پنوموني ناشي از آسپيراسيون – سردرد ،سرگيجه،عدم تعادل، تيرگي شعور- افتادگي مچ پاو دست به همراه بي حسي واحساس سوزن سوزن شدن – ريتم غيرطبيعي قلب

nدرمان:
بدليل متصل نشدن شاركول به هيدروكربن ها ممكن است جزء معدود مواردي باشد كه شستشوي معده درآن مفيد باشد.

ضدافسردگي هاي سه حلقه اي

nبدليلtherapeutic indexكم اين داروها مي تواند منجر به مسموميت گردد . ازاين داروها مي توان آمي تريپتيلين ، آموكساپين، كلومي پرامين، ايمي پرامين ونورترپتيلين را نام برد.

nنشانه ها وعلايم: خشكي دهان ، تاري ديد،احتباس ادراري ، يبوست، گيجي ، توهم ، افزايش دماي بدن ، افت عملكرد تنفسي ،تشنج وتاكيكاردي

nدرمان:
مانيتورينگ قلبي بدليل اين كه اختلال ريتم قلبي شايعترين علت مرگ است

ساليسيلات ها

nازداروهاي متداولي هستند كه به صورت بيش ازحد مصرف مي شوند، چون بدون نسخه به فروش مي رسند.

nآسپرين درمقادير زياد مي تواند خطرناك باشد. در دوز 300 ميلي گرم به ازاء هركيلو  باعث اسيدوز متابوليك دربدن مي شود

nعلايم ونشانه هاي مسموميت: تنفس سريع – افزايش دماي بدن – گيجي ، خواب آلودگي،كوما – نارسايي قلبي ، آريتمي – دردشكم ،استفراغ – ادم ريه، ARDS

nدرمان:
استفاده از شاركول فعال،‌رگ گيري و تجويز مايعات
توكسين هاي تزريقي

nرايج ترين منبع مسموميت هاي تزريقي ،حيوانات هستند. آسيب هاي وارده مي تواند ناشي از آلودگي باكتريايي يا ايجاد واكنش توسط ماده تزريق شده باشد.

nاصول كلي درمان :
اصول كلي درمان گزش ها وگزيدگي ها درصحنه عبارتند از: ازايمني خود مطمئن باشيد. – بيمار را ازمحيط خطرناك از نظر گزيدگي مكرر (زنبور،عقرب) دور كنيد – در صورت امكان حشره ، خزنده يا عامل آسيب را شناسايي كنيد- ارزيابي اوليه ومعاينه جسماني سريع – ازجذب بيشتر سم جلوگيري كنيد – اقدامات حمايتي راشروع كنيد – مراقب واكنش آنافيلاكسي باشيد- هرچه سريعتر بيمار رامنتقل كنيد

حشره گزيدگي

nبسياري ازمردم بدليل واكنش هاي آلرژيك به نيش حشرات راسته هايمنوپترا مي ميرند. هايمنوپترا شامل زنبورها و مورچه ها است .تنها زنبورعسل نيش وكيسه زهر خود را به جا مي گذارد.بقيه زنبورها ومورچه هاي آتشين تا زماني كه درتماس هستند مكررا نيش مي زنند.

nدراغلب موارد گزش حشرات فقط درمان موضعي ضروري است. بجز درمواقع رخ دادن واكنش آلرژيك
بيشتر بيماران نيش  اين حشرات راتحمل مي كنند.

نشانه ها وعلايم :

nدردموضعي – قرمزي – تورم – كهير                               

  واكنش ايديوسنكراتيك ( حساسيت غيرطبيعي) به توكسين ممكن است رخ دهد، كه باعث تورم و ادم موضعي درحال پيشرفت مي شود. مشكل اصلي واكنش آلرژيك ياآنافيلاكسي است ، كه نشانه ها وعلايم آن عبارتند از:دردموضعي ،قرمزي،تورم وكهير- خارش، برافروختگي پوست ، بثورات پوست – تاكيكاردي ،افت فشارخون،برونكواسپاسم يا ادم حنجره- ادم صورت

nدرمان
محل گزش رابشوئيد – درصورت باقي ماندن نيش آن را به آرامي خارج كنيد- كمپرس سرد رادر محل نيش بكار بريد-  واكنش آلرژيك راتحت نظر بگيريد ودرمان كنيد

عقرب گزيدگي

nعقرب ها غالبا درشب حركت مي كنند ودرطي روز خود راپنهان مي كنند. زهر اين جانور درغده هاي انتهاي دم ذخيره مي شود.

nنشانه ها وعلايم : سوزش درمحل ، بتدريج بي حسي درمحل  ودرمواردشديدتر پرش هاي عضلاني ، ترشح بزاق ، كرامپ هاي شكمي ،تهوع واستفراغ ، تشنج

nدرمان : آرامش دادن به بيمار گذاشتن يك گاز بالاي محل گزش وبعد آن راببنديد. عدم استفاده ازمسكن ، كنترل علايم حياتي ، باز نگه داشتن راه هوايي وانتقال بيمار

مارگزيدگي

nگزش مارافعي: زهرمارهاي افعي حاوي آنزيم هاي هيدروليزكننده است كه توانايي تخريب پروتيين ها رادارند. اين آنزيمها ممكن است گلبول هاي قرمز خون وساير اجزاء بافتي راتخريب كنند وممكن است روي سيستم انعقاد خون تاثير بگذارد. گزش شديد مي تواند باعث شوك ومرگ ناشي از آن درعرض 30دقيقه شود

nنشانه ها وعلايم:                                                      

جاي دندان هاي نيش – تورم و درد درمحل زخم – خروج مداوم مايع ازمحل زخم – ضعف وسرگيجه – تعريق ولرز – تشنگي – تهوع واستفراغ – اسهال – تاكي كاردي و هيپوتانسيون – اكيموز- تنفس كم عمق درحال پيشرفت – بي حسي واحساس سوزن سوزن شدن در اطراف سروصورت

nدرمان:                                                               
 اولين كار كاهش جذب زهر – بيمار رادروضعيت خوابيده به پشت نگه داريد -  اندام را توسط آتل بي حركت كنيد – اكسيژن غليظ باسرعت بالا – مايع درماني – انتقال به بيمارستان  = ازيخ ، كيسه آب سرد يا اسپري فرئون استفاده نكنيد  

سوء مصرف مواد

nسوءمصرف مواد استفاده ازيك ماده دارويي به منظوري به جز دلايل مشخص طبي است.
موادمخدر بدليل تحريك نوعي سرخوشي مصرف مي شوند. ودرنهايت مصرف كنندگان نياز به احساس ايجاد شده توسط مواد مخدر پيدا مي كنند، واين وابستگي به ماده مخدر اعتياد نام دارد.  وابستگي به دوشكل فيزيولوژيك و رواني است . وابستگي فيزيولوژيك وضعيتي است كه درصورت حذف ماده ، ايجاد واكنش هاي جسماني نامطلوب مي كند.
وابستگي رواني  حالتي است كه فرد براي ازبين بردن يا پيشگيري ازتنش يا فشار رواني ازمواد استفاده مي كند.

nمصرف بيش ازحد مواد(over dose)به مسموميت ناشي ازيك ماده دارويي قانوني ياغيرقانوني اطلاق مي شود.       بسياري ازموارد اورژانسي مصرف بيش ازحد كه درصحنه حادثه ديده مي شود، مربوط به مصرف كنندگان عادتي مواد هستند.

nمواد متداول مورد سوء مصرف:                              

 الكل= رعايت مواردABC ،حمايت تنفسي، تجويز اكسيژن، تجويز 100ميلي گرم تيامين، تعيين گلوكزخون 
باربيتورات ها= رعايتABC حمايت تنفسي ، تجويز اكسيژن وگرفتن رگ

nناركوتيك ها = رعايت ABC، حمايت تنفسي ، اكسيژن ، رگ گيري ، تجويز 1-2ميلي گرم نالوكسان 
توهم زا ها = رعايت ABC، اطمينان دادن به بيمار، حفاظت بيمار درمقابل آسيب ، ايجاد محيط آرام وتاريك،، احتياط براي تشنج                                                                

بنزوديازپين ها = براي مقابله باعوارض آن از فلومازنيل استفاده مي شود ، ولي بايد مراقب سندرم محروميت بودكه بصورت تشنج بروز مي كند.

سوء مصرف الكل

nدرامريكا تقريبا 75% مردم  الكل مصرف مي كنند. الكل عامل 5%مرگها درامريكا است. ساليانه بيشتر از 100ميليارد دلار بدليل طبي وعوارض آن هزينه مي گردد.

nالكل عملكرد سيستم عصبي مركزي راكم مي كند وفرد را به سمت كاهش سطح هوشياري  مي كشاند.  در دوزهاي پايين اثر كاهش سطح عملكردCNS تظاهر بيشتري دارد

nسوء مصرف الكل واعتياد به آن الكليسم ناميده مي شود.

nبعد از 30تا120 دقيقه پس ازخوردن، الكل بطور كامل در معده و روده جذب مي شود

nبعضي از افراد الكلي درصورت عدم دسترسي به اتانول از متانول (الكل چوب)  يا اتيلن گليكول استفاده مي كنند. خوردن اين مواد مي تواند باعث كوري يامرگ شود.

nمصرف الكل اثر گشادكنندگي روي عروق محيطي دارد كه به صورت برافروختگي  و احساس گرما تظاهر مي كند. در آب وهواي سرد گشاد شدن عروق خوني ناشي از الكل باعث اتلاف گرماي بدن مي شود.

nاثر ديورتيك الكل ناشي ازمهار وازوپرسين است.( سندرم دهان خشك بعدازمصرف الكل درنتيجه دهيدراسيون سلولي ناشي ازالكل)

nبعلاوه متانول باعث اختلالات بينايي ، دردشكم ، تهوع واستفراغ حتي درمقادير كم مي شود.

 الكليسم توسط عدم كنترل روي مصرف الكل، مشغوليت فكري با اتانول ، استفاده از اتانول عليرغم پيامد هاي منفي آن وتحريفات فكري ، مثل انكار واقعيت  مشخص مي شود.

nاغلب افراد الكلي ، ژوليده وخياباني نيستند.

nپيامدهاي مصرف طولاني مدت الكل 
1- سوء تغذيه      2- هپاتيت الكلي         3- سيروزكبدي         4- ازدست دادن حس دست ها وپاها       5- پانكراتيت            6- خونريزي گوارشي        7- هيپوگليسمي                          

سندروم محروميت

nفرد الكلي ممكن است بدنبال قطع ناگهاني مصرف الكل بعد ازمصرف طولاني مدت آن ، با افت سريع سطح الكل خون دچار واكنش محروميت ازالكل شود. محروميت از الكل مي تواند كشنده باشد. علايم محروميت چند ساعت بعد از قطع رخ مي دهد ومي تواند تا5تا7روز طول بكشد.  تشنج ممكن است درعرض 24تا36ساعت اول پرهيز از الكل رخ دهد. دليريوم ترمنسdelirium معمولا در روز دوم ياسوم محروميت از الكل با افت سطح هوشياري  ايجاد مي شود، كه درطي آن بيمار دچار توهم مي شود

 

nنشانه ها وعلايم سندرم محروميت ازالكل:                          

    1- لرزش شديد دست ها ، زبان ، وپلك ها   2- تهوع واستفراغ     3- ضعف عمومي 
4-تاكيكاردي      5- تعريق   6- هيپرتانسيون    7- هيپوتانسيون وضعيتي   8-اضطراب   9- تحريك پذيري   10- توهم وكم خوابي

 درمان :                                                                      

 مستي با الكل حاد يا مزمن را نبايد كم اهميت تلقي كرد
 راه هوايي راحفظ كنيد   - مايع درماني با رينگر لاكتات يا نرمال سالين راشروع كنيد   - ميزان قند خون را چك كنيد، درصورت هيپوگليسميك بودن، 25 گرم دكستروز 50% تجويز كنيد – 100 ميلي گرم تيامين وريدي يا عضلاني تجويز كنيد   - بيمار را به بخش اورژانس بيمارستان منتقل كنيد.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:41  توسط ایرج  |